ബുധനാഴ്‌ച, മേയ് 15, 2013

4 ചോര

മുറിയുമ്പോൾ മാത്രം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.
മരിക്കുവോളം തുണ നിൽക്കുന്നത്.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: