വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2014

1 ചെരുപ്പ്

നീലവാറുള്ള ലൂണാറുകളേക്കാള്‍
വെള്ളവാറുള്ള പാരഖനോടായിരുന്നയാള്‍ക്കിഷ്ടം.

കാലറിഞ്ഞ്
തഴമ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ
ആളുകളേയും,ലൂണാറിനേയും
ഓന്തിനേയും ആ‍കാശത്തേയും
പോലെ
അവ നിറം മാറാറില്ലായിരുന്നു.

1 അഭിപ്രായം: