വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 10, 2014

0 ഇല്ലാത്തവര്‍

മരണപ്പെട്ടവന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് 
കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ചിത്രങ്ങളോളം 
മിഴിവില്ല...

മരണപ്പെട്ടവന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ 

കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പോലെ 
തിരയപ്പെടുന്നില്ല...

പൊതുവെ, 

മരണം പതുക്കെയാണെങ്കിലും 
സ്വസ്ഥമാണ്.

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ