തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 17, 2014

പരീക്ഷാഹാള്‍

സമയക്ളിപ്തതയുള്ള
ഒരു ചുടലപ്പറമ്പ്.
അവിടെ
കുറെ ശവങ്ങൾ എരിയുകയും
ഒന്നോ രണ്ടോ കഴുകന്മാർ
കരിഞ്ഞു പോകാത്തവയെ
കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.