വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 10, 2014

0 നാളെ

നീയെന്ന മരക്കമ്പിൽ
വരിഞ്ഞിട്ട ഞാനെന്ന
കയർതുമ്പിൽ, പുകഞ്ഞതാം
ജീവിതം ഞാത്തട്ടെ.

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ