ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 11, 2014

0 ഒറ്റ്

ഒറ്റ‐
യായതുകൊണ്ടു മാത്രമാണയാൾ
ഒറ്റു‐
കാരനായത്.

ഒറ്റിനും
ഒറ്റയ്ക്കും
ഇടയിലുള്ള ഒട്ടധികമായ ദൂരം
അംഗുലമല്ല,
പണയപ്പെടുത്തിയ ലിംഗം കൊണ്ടും
വരിയിട്ട വാരിയെല്ലുകൊണ്ടും
അളന്നിട്ടു

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ