ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 03, 2014

സൌഹൃദം

രണ്ട് ഉഷ്ണമേഖലകള്‍ക്കിടെ
തുറന്ന കുഴലുകളിലെ താങ്ങുടയുമ്പോള്‍,
പരസ്പരം ഒഴുകി ഒന്നാകുന്ന
മണല്‍ഘടികാരം