ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 10, 2014

0 കാലാന്തരേ

ആകാശത്തിന്റെ പ്രായം
കുറഞ്ഞു വരുവാന്നെ... !

പണ്ടൊക്കെ,
കുപ്പപ്പുക കൊണ്ടുള്ള
നരച്ച, വെളുമ്പൻ മീശ ആയിരുന്നു.

ഇപ്പഴോ,
അസ്സല് ഫാക്ടറി പുക വച്ച,
നല്ല കറുമ്പൻ മീശ.

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ