തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 16, 2014

ലൈബ്രറി

ഒരു
മേഘകാവ്യത്തെ
മണ്ണ്‍
മഴയിലൂടെ
വായിച്ചെടുക്കുകയാണ്.