ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 15, 2014

വ്യതിരിക്തം

ഓരോ മുറിപ്പാടിലൂടെയും
ചോര
തുപ്പിയാട്ടുന്നവരാണ് "മനുഷ്യർ"

ഓരോ മുറിപ്പാടിന്റെയും
കീഴിടങ്ങളിൽ തടുത്തു കൂട്ടി
ജീവരക്തം
പാനം ചെയ്യുന്നവളാണ് "ഭൂമി"

ഇതാണ് നന്ദിയും കേടും.