ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 20, 2014

പാഠം(ടം)

നിലമൊരുക്കാതെയും
വിതനടത്താതെയും
കാലമേറെയായിട്ടും,

നേരങ്ങൾ കൊയ്യപ്പെടുകയും
നേരങ്ങൾ തന്നെ മെതിക്കപ്പെടുകയും
നേരപ്പുരകളിൽ എലി നിറയുകയും
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.