വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 10, 2014

0 മുന്നേറ്റങ്ങള്‍

നിശബ്ദതയുടെ ഒരു തണുപ്പൻ
പാതിരാത്രി വെളിച്ചത്തിന്
ഏകാന്തതയുടെ കുളിരടയാളം എന്നോ
ശ്മശാനത്തിലെ ഉറക്കുപാട്ടെന്നോ പേരിടുക.

എന്നിട്ട്,
നിലയ്ക്കാത്ത കുളമ്പടികളുമായി
ചെവിക്കല്ല് നാട്ടിയ
വൻകരാമുനമ്പുകളിൽ,
ഘോഷയാത്രകൾ നടത്തുക.
നിങ്ങൾ 

അലക്സാണ്ടാരെക്കാൾ വലിയ 
ചക്രവർത്തി ആകുന്നതും
നേപ്പോളിയനെക്കാൾ വലിയ 

ധീരനാകുന്നതും
ഈ നിമിഷത്തിലാണ്.

0 കസേര

വീഴാതെ താങ്ങിയും,
വലിച്ചേറിൽ പരിഭവിക്കാതെയും,
നടുതകർന്ന് നേടിയത്
പിന്നാമ്പുറത്തെ മൂലയാണല്ലേ,
അമ്മേ?

0 നാളെ

നീയെന്ന മരക്കമ്പിൽ
വരിഞ്ഞിട്ട ഞാനെന്ന
കയർതുമ്പിൽ, പുകഞ്ഞതാം
ജീവിതം ഞാത്തട്ടെ.